Noul Cod de etica profesionala propus de MECTS

1
CODUL DE ETICÃ PENTRU ÎNVÃTÃMÂNTUL PREUNIVERSITAR CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Art.1. - (1) Prezentul Cod de Eticã (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Art. 10 si a Art. 16 din ordinul ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului si sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului naþional de eticã din învãþãmântul preuniversitar. (2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naþional de învãtãmânt preuniversitar de stat, particular si confesional, responsabile cu instruirea si educaþia, si care, în conformitate cu prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educatiei Naþionale 1/2011, îndeplinesc functia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum si functii de conducere, de îndrumare si control în cadrul unitãtilor/instituþiilor de învãtãmânt preuniversitar, în inspectoratele scolare si casele corpului didactic. (3) Reglementãrile din acest cod vizeazã, în mod particular, persoanele care îndeplinesc functia de cadru didactic în sistemul de învãþãmânt preuniversitar românesc, public sau privat, indiferent de statutul detinut. Art. 2. - Codul funcþioneazã atât ca un contract moral între pãrinti/tutori legali, elevi, comunitatea localã si diferitele categorii de personal din sistemul de învãþãmânt preuniversitar responsabile cu instruirea si educaþia, cât si ca un sistem de standarde de conduitã colegialã capabile sã contribuie la coeziunea institutionalã si a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaþionalã, prin formarea si menþinerea unui climat bazat pe cooperare si competiþie dupã reguli corecte. Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintã o garatþie a cresterii calitãtii si prestigiului învãtãmântului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul urmãtoarelor obiective: a) autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea si educatia, prin asumarea conþinutului acestui cod; b) mentinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atributiilor si functiilor personalului din sistemul de învãtãmânt preuniversitar de stat, particular sau confesional, responsabile cu instruireasi educatia, în mod special a persoanelor care îndeplinesc functia de cadre didactice; c) ameliorarea calitativã a relatiilor dintre actorii educationali; d) reducerea practicilor inadecvate si/sau imorale ce pot apãrea în mediul educaþional preuniversitar; e) cresterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educationalã; f) facilitarea promovãrii si manifestãrii unor valori si principii aplicabile în mediul scolar preuniversitar, inserabile si în spatiul social; g) sensibilizarea opiniei publice în directia sutþinerii valorilor educatiei.
2
Art. 4.- Orice persoanã din sistemul naþional de învãþãmânt preuniversitar de stat, particular si confesional, responsabilã cu instruirea si educatia, are datoria moralã ºi profesionalã de a cunoaºte, de a respecta ºi de a aplica prevederile prezentului Cod. CAPITOLUL II VALORI, PRINCIPII ªI NORME DE CONDUITà Art. 6. - Personalul din sistemul de învãþãmânt preuniversitar de stat, particular ºi confesional, responsabil cu instruirea ºi educaþia, în mod particular cadrele didactice, trebuie sã îºi desfãºoare activitatea profesionalã în conformitate cu urmãtoarele valori ºi principii:
a) imparþialitate, independenþã ºi obiectivitate;
b) responsabilitate moralã, socialã ºi profesionalã;
c) integritate moralã ºi profesionalã;
d) confidenþialitate;
e) activitate în interesul public;
f) respectarea legislaþiei generale ºi a celei specifice domeniului;
g) respectarea autonomiei personale;
h) onestitate ºi corectitudine intelectualã;
i) respect ºi toleranþã;
j) autoexigenþã în exercitarea profesiei;
k) interes ºi responsabilitate în raport cu propria formare profesionalã;
l) implicarea în democratizarea societãþii, în creºterea calitãþii activitãþii didactice ºi a prestigiului unitãþii/instituþiei de învãþãmânt preuniversitar, precum ºi a specialitãþii/domeniului în care lucreazã;
m) respingerea conduitelor didactice inadecvate.
Art. 7. - În vederea asigurãrii unui învãþãmânt de calitate, în relaþiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea ºi educaþia, în mod particular cadrele didactice, au obligaþia de a cunoaºte, respecta ºi aplica un set de norme de conduitã. Acestea au în vedere:
(1) Ocrotirea sãnãtãþii fizice, psihice ºi morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanentã a acestora pe tot parcursul activitãþilor în ºcoalã cât ºi în cadrul celor organizate de unitatea ºcolarã în afara acesteia, în vederea asigurãrii depline a securitãþii tuturor celor implicaþi în aceste acþiuni;
b) interzicerea agresiunilor fizice ºi tratamentelor umilitoare, sub orice formã, asupra elevilor;
c) asigurarea protecþiei fiecãrui elev, prin denunþarea formelor de violenþã fizicã exercitate asupra acestora, a oricãrei forme de discriminare, abuz, neglijenþã sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
d) excluderea oricãror forme de abuz sexual, emoþional sau spiritual;
3
e) interzicerea hãrþuirii sexuale ºi a relaþiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale;
(2) Responsabilitate în vederea atingerii de cãtre elevi a standardelor de performanþã prevãzute de documentele ºcolare.
(3) Respectarea principiilor docimologice.
(4) Interzicerea oricãror activitãþi care genereazã corupþie:
a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
b) solicitarea de cãtre personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obþinerii de cãtre elevi a unor rezultate ºcolare incorecte;
c) traficul de influenþã ºi favoritismul în procesul de evaluare;
d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la pãrinþii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi de evaluare (examene ºi evaluãri naþionale, olimpiade, alte concursuri ºcolare etc.);
e) interzicerea meditaþiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.
(5) Interzicerea implicãrii elevilor în activitãþi de partizanat politic ºi de prozelitism religios, organizate special în acest sens de cãtre persoanele responsabile cu instruirea ºi educaþia elevilor, în cadrul unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar sau în afara acestora.
(6) Excluderea din relaþiile cu elevii a oricãrei forme de discriminare, asigurarea egalitãþii de ºanse ºi promovarea principiilor educaþiei inclusive.
(7) Respectarea demnitãþii ºi recunoaºterea meritului personal al fiecãrui elev.
Art.8. - În relaþia cu pãrinþii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea ºi educaþia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta ºi aplica urmãtoarele norme de conduitã: a) acordarea de consultanþã pãrinþilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii ºi susþinerea rolului parental;
b) stabilirea unei relaþii de încredere mutualã, a unei comunicãri deschise ºi
accesibile;
c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunþate de cãtre pãrinþi/ tutori legali;
d) informarea pãrinþilor/tutorilor legali despre toate aspectele activitãþii elevilor prin furnizarea explicaþiilor necesare înþelegerii ºi aprecierii conþinutului serviciilor educative;
e) informarea pãrinþilor/tutorilor legali despre evoluþia activitãþii ºcolare, evitând tendinþele de prezentare parþialã sau cu tentã subiectivã;
f) respectarea confidenþialitãþii datelor furnizate ºi a dreptului la intimitate individualã ºi familialã;
4
g) persoanele responsabile cu instruirea ºi educaþia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaþia cu pãrinþii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaþionale oferite;
h) consilierea pãrinþilor/tutorilor legali privind alternativele de formare ºi dezvoltare optimã a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice ºi a respectãrii interesului major al copilului.
Art. 9. - Personalul din sistemul de învãþãmânt preuniversitar responsabil cu instruirea ºi educaþia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta ºi aplica urmãtoarele norme de conduitã colegialã:
a) relaþiile profesionale trebuie sã se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranþã, evitarea denigrãrii, sprijin reciproc, confidenþialitate, competiþie loialã, interzicerea fraudei intelectuale ºi a plagiatului;
b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertãþii de opinie, vizând convingerile politice ºi religioase;
c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricãrei forme de discriminare în relaþiile cu ceilalþi colegi;
d) între persoanele din sistemul de învãþãmânt preuniversitar responsabile cu instruirea ºi educaþia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmeazã sã fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;
e) în evaluarea competenþei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanþa ºi rezultatele profesionale;
f) încurajarea diseminãrii cunoºtinþelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didacticã;
g) orice cadru didactic trebuie sã evite, prin afirmaþii, aprecieri sau acþiuni, sã afecteze imaginea profesionalã ºi/sau socialã a oricãrui alt membru al corpului profesoral, cu excepþia situaþiilor prevãzute ºi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluãrile anuale, comisia de disciplinã etc.);
h) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învãþãmânt preuniversitar, responsabile cu instruirea ºi educaþia, trebuie sã permitã accesul la informaþiile care intereseazã pe toþi membrii comunitãþii ºcolare, posibilii candidaþi, instituþiile cu care entitatea colaboreazã ºi publicul larg, asigurând astfel o informare corectã ºi facilitarea egalitãþii de ºanse, precum ºi asigurarea accesului echitabil la resursele ºcolare ºi ale sistemului de învãþãmânt;
i) reacþia publicã - prin drept la replicã, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumitã situaþie creatã de cãtre membrii comunitãþii educaþionale sau de cãtre oricine altcineva din afara acesteia afecteazã imaginea unitãþii/instituþiei ºcolare, sistemului de învãþãmânt preuniversitar românesc, oricãrei persoane, membrã a comunitãþii educaþionale.
Art. 10. - Personalul din sistemul de învãþãmânt preuniversitar responsabil cu instruirea ºi educaþia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcþii de conducere, de îndrumare ºi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta ºi aplica urmãtoarele norme de conduitã managerialã:
a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
5
b) promovarea standardelor profesionale ºi morale specifice;
c) aplicarea obiectivã a reglementãrilor legale ºi a normelor etice;
d) evaluarea corectã conform prevederilor din fiºa postului;
e) selectarea personalului didactic ºi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaþiei în vigoare;
f) interzicerea oricãrei forme de constrângere ilegalã ºi/sau ilegitimã, din perspectiva funcþiei deþinute;
g) respingerea oricãrei forme de abuz în exercitarea autoritãþii;
h) interzicerea oricãrei forme de hãrþuire a personalului didactic, indiferent de statutul ºi funcþia persoanei hãrþuitoare;
i) exercitarea atribuþiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivã a evaluãrii, controlului, îndrumãrii ºi consilierii manageriale corecte ºi obiective.
Art. 11. - În exercitarea activitãþilor didactice (ºcolare ºi extraºcolare), membrilor personalului didactic le sunt interzise:
a) consumul de substanþe psihotrope sau alcool;
b) organizarea pariurilor ºi a jocurilor de noroc;
c) folosirea dotãrilor ºi a bazei materiale din spaþiile de învãþãmânt în vederea obþinerii de beneficii financiare personale;
d) distrugerea intenþionatã a dotãrilor ºi a bazei materiale din spaþiile de învãþãmânt;
e) distribuirea materialelor pornografice;
f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
g) organizarea de activitãþi care pot pune în pericol siguranþa ºi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unitãþii/instituþiei de învãþãmânt.
Art. 12. - În relaþia cu instituþiile ºi reprezentanþii comunitãþii locale, persoanele responsabile cu instruirea ºi educaþia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta ºi aplica urmãtoarele norme de conduitã:
a) colaborarea ºi parteneriatul cu instituþiile/reprezentanþii comunitãþii locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizãrii unor servicii educaþionale de calitate;
b) colaborarea ºi parteneriatul cu organizaþiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educaþia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizãrii unor servicii educaþionale de calitate;
c) responsabilitate ºi transparenþã în furnizarea de informaþii cãtre instituþiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecþie a copilului impun acest lucru;
d) parteneriatele cu agenþi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizãrii unor servicii educaþionale de calitate;
e) în realizarea colaborãrii ºi a parteneriatelor cu instituþiile/reprezentanþii comunitãþii locale, organizaþiile non-guvernamentale ºi agenþii economici nu se vor angaja activitãþi care sã conducã la prozelitism religios ºi partizanat politic, acþiuni care pun în pericol integritatea fizicã ºi moralã a elevilor sau care permit exploatarea prin muncã a acestora.
6
CAPITOLUL III RÃSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI Art. 13. - (1) Orice persoanã, participantã/implicatã în mod direct sau indirect în activitãþile din domeniul educaþional preuniversitar, care considerã, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, cã este victima sau martorul unui comportament lipsit de eticã profesionalã din partea unei/unor persoane din sistemul naþional de învãþãmânt preuniversitar de stat, particular ºi confesional, responsabile cu instruirea ºi educaþia, are dreptul de a sesiza comisia judeþeanã/a municipiului Bucureºti de eticã. Art. 14. - Procedurile privind funcþionarea comisiei judeþene/a municipiului Bucureºti de eticã, precum ºi cele privind anchetarea ºi soluþionarea încãlcãrii prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordinul ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului nr. 5550/ 2011. Art. 15. - Prezentul Cod face distincþia între încãlcarea neintenþionatã ºi cea intenþionatã a prevederilor sale.
(1) În cazul încãlcãrii neintenþionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei ºi audierilor comisiei judeþene/a municipiului Bucureºti de eticã, persoana în cauzã va fi consiliatã cu privire la înþelegerea situaþiei de încãlcare a principiilor codului de eticã ºi, respectiv, va fi sprijinitã pentru concilierea amiabilã cu partea reclamantã.
(2) În cazul încãlcãrii intenþionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei ºi a audierilor comisiei judeþene/a municipiului Bucureºti de eticã, aceasta din urmã poate iniþia urmãtoarele mãsuri, în funcþie de gradul de încãlcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum ºi în funcþie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum, Consiliul Reprezentativ al Pãrinþilor, Consiliul ªcolar al Elevilor:
a) concilierea amiabilã cu partea reclamantã;
b) atenþionarea colegialã în cadrul comisiei judeþene de eticã/a municipiului Bucureºti ºi informarea Consiliului de Administraþie al unitãþii de învãþãmânt preuniversitar/instituþiei de învãþãmânt, pentru luarea în considerare a neconformãrii persoanei respective cu prevederile codului;
c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentalã, prin consilierea ºi monitorizarea sa pe o perioadã decisã de cãtre Consiliul de Administraþie al unitãþii de învãþãmânt preuniversitar/instituþiei de învãþãmânt. Conþinutul programului de remediere comportamentalã va fi stabilit de cãtre o comisie compusã dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de Administraþie, un reprezentant al pãrinþilor ºi psihologul
7
ºcolar. Acest program va fi aprobat de cãtre Consiliul de Administraþie al unitãþii/instituþiei de învãþãmânt;
d) comisia judeþeanã de eticã/a municipiului Bucureºti, în funcþie de gradul de încãlcare a normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinarã de la nivelul unitãþii de învãþãmânt preuniversitar/inspectoratului ºcolar/MECTS, analiza cazului în vederea sancþionãrii disciplinare, în conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaþiei Naþionale 1/2011.
(3) Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Consiliului naþional de eticã din învãþãmântul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisia de eticã a judeþului/municipiului Bucureºti notificã instituþiile statului abilitate cu realizarea cercetãrii penale.
(4) Consilierea comisiei de eticã a judeþului/municipiului Bucureºti privind decizia de notificare ºi notificarea propriu-zisã adresatã instituþiilor statului abilitate cu realizarea cercetãrii penale, sunt realizate de cãtre serviciul juridic al inspectoratului ºcolar judeþean/al municipiului Bucureºti.
CAPITOLUL IV DISPOZIÞII FINALE Art. 16. - Prezentul Cod nu se substituie legilor ºi regulamentelor în vigoare din domeniul educaþiei ºi nici nu poate contraveni acestora. Art. 17. - Prin prevederile prezentului Cod, activitãþile comisiilor judeþene de eticã/comisiei de eticã a municipiului Bucureºti nu se substituie activitãþilor comisiilor de cercetare disciplinarã, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaþiei Naþionale 1/2011 ºi nici activitãþilor instituþiilor statului abilitate cu realizarea cercetãrii penale. Art. 18. - (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor a 2/3 din totalul membrilor Consiliului naþional de eticã. (2) Modificãrile la Cod se realizeazã de cãtre un grup de lucru special constituit în acest scop ºi sunt aprobate cu 2/3 din voturile exprimate, cu condiþia ca numãrul reprezentanþilor Consiliului naþional de eticã sã fie cel puþin egal cu 2/3 din numãrul total al membrilor. (3) Modificãrile la Cod intrã în vigoare începând cu anul ºcolar urmãtor aprobãrii lor.
Art. 19. - Prezentul Cod se aprobã prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.